Từ 2020, được đổi ngang bằng lái tàu biển sang tàu VR – SB

Từ 2020, được đổi ngang bằng lái tàu biển sang tàu VR – SB

Dự kiến từ năm 2020, người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu biển được đổi sang bằng lái phương tiện thủy mà không phải học thêm.