Xóa bỏ rào cản để minh bạch giá năng lượng

Xóa bỏ rào cản để minh bạch giá năng lượng

Thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng cần xóa bỏ các rào cản để thu hút đầu tư